SUPPORT

Her på siden kan du læse vores supportartikler til Gratisal. Vi opdaterer løbende vores artikler, men hvis der er et emne eller en funktion, du ikke mener er belyst tilstrækkeligt, så skriv endelig til os.

Generelle Vilkår for Virksomheder

Dette er de generelle vilkår, som Virksomheden accepterer, når aftalen med Gratisal godkendes. Vilkårene omhandler aftale mellem Gratisal og Virksomhed (Herefter benævnt Aftalen)

Gør venligst også jeres medarbejdere opmærksomme på de generelle vilkår som brugere.

Definitioner
Gratisal SaaS-løsningen jf. www.gratisal.dk, www.gratisal.com, www.gratisal.eu , www.gratisal.gl og www.gratisal.net er drevet og ejet af Gratisal ApS CVR-nr. 37035084.

Brugere af Gratisal defineres som individer, som har adgang til Gratisal.

Virksomheder defineres som de virksomheder og organisationer, som benytter Gratisals system til håndtering af løn eller andre personale relaterede aktiviteter i relation til virksomheden.
Virksomheden er dataansvarlig. Gratisal er databehandler.

Aftalens omfang 
I Gratisal indføres funktionalitet og opdateringer gradvist og disse, samt Gratisalsystemet, stilles til Virksomhedens rådighed og anvendelse via internettet. Gratisal kan anvendes i alle moderne browsere.

Virksomheder til- og fravælger Gratisalfunktioner under Virksomhedens aftalemodul i Gratisal. Gratisal stiller kun den nyeste version af systemet til rådighed for Virksomhed og Bruger. Gratisal har defineret et servicevindue mellem kl. 22.00 og 6.00 dansk tid, hvor Gratisal kan være utilgængelig, dog kan et ændret servicevindue ekstraordinært varsles.

”Gratisals generelle vilkår for Brugere” er en del af Aftalen. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret disse inden Aftalen indgås. Ændringer til Aftalen skal være skriftlige. Tilvalg, fravalg og andre ændringer til aftalen lavet i Gratisal systemet anses som skriftlige.

Immateriel rettigheder
Gratisal har ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Gratisal systemet.

Virksomheden får med Aftalen alene en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til Gratisal systemet i Aftalens løbetid og på de i Aftalen anførte betingelser. Gratisal systemet må ikke uden udtrykkelig skriftlig aftale med Gratisal anvendes til andet end Virksomhedens egne administrative opgaver (administrative opgaver vedrørende egne ansatte i Virksomheden).

Version af Gratisal
Gratisal udbydes kun i den version, hvor Virksomheder får standardadgang til den gratis basisversion. Under Virksomhedens Aftalemodul i Gratisal kan denne tilvælge yderligere funktioner. Gratisal udbygges løbende med nye funktioner og opdateres med generelle forbedringer samt fejlrettelser.

Nye versioner af Gratisal frigives mellem kl. 22.00 og 6.00 dansk tid og kan give mindre afbrydelser på opdateringstidspunktet.

Ophør
Virksomheden kan opsige aftalen med en dags varsel. Har Virksomheden indgået aftaler på delfunktioner eller tillægsfunktioner, som har længere bindingsperiode, er bindingsperioden på de pågældende aftaler gældende.

Med 18 måneders varsel kan Gratisal opsige aftalen med Virksomheden. Hvis lønafregning for Virksomheden ikke er bogført i 18 måneder, kan aftalen med Gratisal ophæves uden yderligere varsling.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning. Hvis Virksomheden finder, at Gratisal væsentligt har misligholdt sine forpligtelser efter denne aftale, skal Virksomheden give Gratisal skriftlig besked herom, hvorefter Gratisal har 5 arbejdsdage til at udbedre manglen eller afhjælpe forholdet. Virksomheden kan først ophæve aftalen efter udløbet af de 5 dage og kun såfremt manglen eller forholdet ikke er udbedret.

Gratisal vil opkræve licenser og brugerbetalte ydelser i henhold til de aftaleperioder, der er indgået af Virksomheden jf. Virksomhedens aftalemodul i Gratisal. Aftaleperioderne kan variere i forhold til de ydelser og løsninger, Virksomheden har tilkoblet løsningen.

Virksomheden kan til enhver tid, anmode Gratisal om at slette alle data på Virksomheden. Gratisal vil indenfor 14 dage fra anmodningen sikre, at Virksomhedens data slettes. Dette indebærer også sletning af evt. backup kopier.

Brugere, som har været tilknyttet Virksomheden, vil fortsat have adgang til egne lønsedler, som er udarbejdet af Virksomheden uafhængig af, om Virksomhedens data slettes.

Ejerskab af data og system
Virksomheds data er Virksomhedens ejendom. Brugerens data er Brugerens ejendom. De i Gratisal indtastede data bevares i 5 år, hvorefter forældede data automatisk slettes. Brugerens data bliver slettet efter en 6-måneders periode ved ophør.

Gratisal er underlagt tavshedspligt vedrørende Virksomheders og Brugeres data. Gratisal kan kun dele data, der er underlagt aftalen om indbetalinger til Nets, Skat, pension m.v.

Gratisal er system- og systemindholdsleverandør og ejer af systemet Gratisal. Virksomheder og Bruger er ansvarlig for behandling af egne data.

Datasikkerhed
Der henvises til databehandleraftalen på http://support.gratisal.com/hc/da/articles/360004017772-Databehandleraftale, som er en integreret del af de generelle vilkår.

Herudover skal det informeres at Virksomheden er som dataansvarlig overordnet ansvarlig for datasikkerheden. Gratisal er som databehandler over for Virksomheden ansvarlig for systemets sikkerhed (Gratisal SaaS løsningen). Virksomheden er selv ansvarlig for deres brug af systemet, deres medarbejderes brug, opbevaring af brugernavne og koder, samt at virksomheden har tidssvarende antivirusprogrammer, firewalls og lignende installeret.

Virksomheden accepterer ved accept af denne aftale Gratisals generelle vilkår og databehandleraftaleraftalens indhold  

Force Majeure 
Gratisal kan ikke stilles til ansvar for lovindgreb, strejker, lockouts og naturfænomener herunder lyn, brand, vandskade og andre naturkatastrofer eller tab som følge af indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage eller lignende.

Ansvarsbegrænsning
Gratisal er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder eller følger af disse, som ikke er i Gratisals kontrol. Det er f.eks. men ikke begrænset til: afbrydelser i den anvendte data-, tele- og bredbåndsforbindelse, afvigelser eller ophævelse af tele- eller internetoperatøren, som anvendes hos Gratisal, at Virksomheden misbruger, fejlkoder eller anvender systemet forkert; at Virksomheden har fejl eller problemer ved Virksomhedens egen bank, ansatte eller Brugere, eller at Virksomheden har fejl eller problemer med en tredjepartsleverandør f.eks. Nets, Skat eller e-boks.

Virksomheden er ansvarlig for at data, indbetalinger og overførsler er indtastet og overført korrekt og på lovlig vis, samt at overførselsbeløbene er tilgængelige ressourcer hos Virksomheden. Gratisal er aldrig ansvarlig for Virksomhedens indirekte tab.

Det totale erstatningsansvar i denne aftale kan for Gratisal uanset forholdene aldrig overstige beløbet, som Virksomheden i en 12-måneders periode har indgået en aftale om at betale til Gratisal forud for den erstatningspådragende handling.

Priser og opkrævning
Gratisal afregner i henhold til de priser jf. de tilvalg, Virksomheden har foretaget under Virksomhedens aftalemodul i Gratisal.

Prisreguleringer varsles med en frist på 3 måneder med mindre det vedrører afgifter pålagt af de offentlige myndigheder. Afgifter kan pålægges uden varsel.

Gratisal debiterer Virksomhedens forbrug sidste hverdag i kvartalet og trækker beløbet 14 dage efter, såfremt der er indgået en Netsaftale. Såfremt der ikke er indgået en Netsaftale skal Virksomheden betale efter samme betalingsbetingelser. Afregning for brugen af Gratisal til Virksomheden foretages til de priser som vises under Virksomhedens faneblad "Ekstra".

Såfremt andet ikke er aftalt skriftligt eller følger af priser på ydelser som er tilvalgt i Virksomhedens aftalemodul i Gratisal, gælder følgende priser på ydelser.

Gratisal kan suspendere Virksomhedens adgang til Gratisal, såfremt fordringer ikke er betalt senest på forfaldsdag og indtil betaling er foretaget.

Lovvalg og tvister
Denne aftale underlægges dansk ret, og parternes indbyrdes relation er undergivet dansk rets fælles regler, i tilfælde hvor der ikke er anført andet. Værneting for tvister er byretten i Glostrup.